• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین
  راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان
  نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان
  راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : حضور و غیاب
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : حضور و غیاب

  تاریخ شروع: 1398/6/24
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احراز هویت شرکت کنندگان
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احراز هویت شرکت کنندگان

  تاریخ شروع: 1398/6/24
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ایجاد پیام
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ایجاد پیام

  تاریخ شروع: 1398/6/24
 • راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین
  راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان
  نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان

  تاریخ شروع: 1398/12/13
  راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان
  راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

  تاریخ شروع: 1398/12/8
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر

  تاریخ شروع: 1398/9/26
 • راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک

  تاریخ شروع: 1398/9/26
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان
  راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان

  تاریخ شروع: 1398/9/26

مدرسان

اخبار و بلاگ