دوره های آموزشی

راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : گواهی پیان دوره
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : گواهی پیان دوره

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نحوه خرید سامانه
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نحوه خرید سامانه

تاریخ شروع: 1398/9/25
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا

تاریخ شروع: 1398/9/25