دوره های آموزشی

راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : حضور و غیاب
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : حضور و غیاب

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احراز هویت شرکت کنندگان
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احراز هویت شرکت کنندگان

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا :  ایجاد پیام
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ایجاد پیام

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ویرایش دوره آموزشی
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ویرایش دوره آموزشی

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : تنظیمات زبان
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : تنظیمات زبان

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده ازسامانه یکیتا : تنظیمات وب سایت
راهنمای استفاده ازسامانه یکیتا : تنظیمات وب سایت

تاریخ شروع: 1398/6/24
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : تنظیمات پیکربندی
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : تنظیمات پیکربندی

تاریخ شروع: 1398/6/23